Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy
15
grudzień
2023
Spotkanie Wigilijne
godzina: 18:00

Zostań Rodziną Roku - Konkurs

Zostań Rodziną Roku - Konkurs
Baner prezentujący spacerującą rodzinę po łące.

W imieniu fundacji "Być Bardziej" oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy do udziału w konkursie pn. "Rodzina Roku - I edycja 2022".

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”.
 2. Przez rodzinę z dziećmi, o której mowa w ustępie 1 powyżej, należy rozumieć rodziców (lub opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinaroku.pl.
 4. Pracę Konkursową stanowi film, o którym mowa w ustępie 1 powyżej.
 5. Uczestnikiem może być jedynie rodzic lub opiekun prawny. Uczestnik dokonuje zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, a także reprezentuje rodzinę w Konkursie.
 6. Do Konkursu można zgłaszać jedynie takie Prace Konkursowe, które:
   1. nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach i
   2. nie były wcześniej publikowane, z wyjątkiem upublicznienia w mediach społecznościowych, któregokolwiek z członków rodziny w celu promocji Konkursu.
 1. Uczestnik wpisuje w Formularzu Zgłoszeniowym właściwy „link” (odesłanie do strony internetowej) w celu potwierdzenia upublicznienia Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych któregokolwiek z członków rodziny. Dostęp do upublicznionej Pracy Konkursowej nie może być ograniczony i powinna być ona publicznie dostępna.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową w jednej edycji Konkursu.
 3. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
  1. czas trwania filmu: od 5 sekund do 2 minut,
  2. film może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, gatunku filmowym oraz technice,
  3. format zapisu: AVI, MP4 lub, MPG,
  4. maksymalna jakość: full HD,
  5. maksymalna wielkość pliku: 150 MB.
  6. Nagrywamy w poziomie (nagrania będą umieszczane na YT)
  7. Plik z nagraniem powinien być umieszczony na jednym z z serwerów zewnętrznych (w chmurze) np. Dysk Google. Uczestnik następnie pobiera link pliku nagrania z zaznaczoną możliwością pobrania go i przesyła go wraz ze zgłoszeniem wzięcia udziału w konkursie.
 1. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na udział w Konkursie i na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
  2. zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu i korzystnie z niej przez Organizatora nie będzie naruszało niczyich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych ani prawa do wizerunku
  3. wyraża zgodę na publiczne prezentowanie Pracy Konkursowej przez Organizatora lub przez podmioty trzecie na zlecenie lub za zgodą Organizatora,
  4. zapoznał się, rozumie i dobrowolnie akceptuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone w § 8 Regulaminu;
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o otrzymanej Nagrodzie na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 1. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego:

1) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego na filmie stanowiącym Pracę Konkursową – gdy wizerunek Uczestnika został utrwalony na tym filmie;

2) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków małoletnich dzieci występujących lub uwidocznionych na filmie stanowiącym Pracę Konkursową – gdy Uczestnik jest ich przedstawicielem ustawowym;

3) oświadcza, że osoby występujące lub uwidocznione na filmie stanowiącym Pracę Konkursową wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie ich wizerunku – gdy nie zachodzą podstawy do wyrażenia zgody, o której mowa w lit. 1) i 2) powyżej.

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw do Pracy Konkursowej i prawa do wizerunku.
 2. Z możliwości udziału w Konkursie są wykluczeni:

1) przewodniczący i członkowie Komisji,

2) pracownicy Organizatora zaangażowani w organizację Konkursu,

3) członkowie Zarządu i Rady nadzorczej,

4) członkowie najbliższych rodzin osób wymienionych w pkt. 1)-3) powyżej (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 1. Przesłane Prace Konkursowe nie będą zwracane, a Organizator zastrzega sobie prawo do ich przechowywania i rozpowszechniania na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu (także w celach archiwalnych i reklamowych) a także zaprzestania rozpowszechniania w części lub całości w każdym czasie – w czasie trwania i po zakończeniu Konkursu.

Cały regulamin oraz więcej informacji znajdują się na stronie www organizatora oraz na jego profilu Facebook.


Powrót do Strony Głównej
Spotkanie Wigilijne

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2023 gokpiatnica.pl